Säännöt

1 §

Yhdistyksen nimi on Raahen Alueen Insinöörit r.y. ja kotipaikka Raahen kaupunki.

2 §

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyselimenä alueellaan ja valvoa jäsentensä yhteisiä etuja ja pyrkimyksiä, sekä edistää heidän teknillistä ja henkistä kehitystään.

Tarkoitustensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää retkeilijäkokouksia ja juhlatilaisuuksia sekä suorittaa muilla samantapaisilla tavoilla valistustyötä.

3 §

Yhdistys on oikeutettu toimintansa tukemiseksi ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja, asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä ja arpajaisia; harjoittamaan julkaisu- ja kustannustoimintaa sekä omistamaan kiinteistöjä ja arvopapereita.

4 §

Yhdistys on jäsenenä Insinööriliitto r.y. -nimisessä yhdistyksessä, jonka kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen henkilö, joka on suorittanut Suomen valtion teknillisessä opistossa tai sitä vastaavassa teknillisessä oppilaitoksessa insinööri- tai rakennusarkkitehtitutkinnon, tai on saanut edellä mainittua korkeamman teknillisen koulutuksen, tai jäseneksiliittymisvuoden aikana aloittaa opiskelunsa teknillisen opiston tai sitä vastaavan teknillisen oppilaitoksen viimeisellä vuosikurssilla ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen, sitoutuu noudattamaan sen sääntöjä ja yhdistyksen kokouksen sekä johtokunnan päätöksiä ja suorittaa vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Jäseneksi liittyminen tapahtuu kirjallisella ilmoittautumisella yhdistyksen sihteerille.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen johtokunta.

Kannattajajäseneksi voi liittyä oikeustoimikelpoinen yhteisö tai yksityinen kansalainen, joka haluaa tukea ja edistää yhdistyksen toimintaa ja maksaa yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan johtokunnan ehdotuksen mukaan kutsua yhdistyksen tarkoitusperiä edistäneitä henkilöitä. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksua.

Jäsen, joka keskeytyksittä on suorittanut 30 vuoden aikana jäsenmaksunsa liitolle tai jollekin jäsenyhdistykselle tai joka yhdellä kertaa suorittaa kuluvalle vuodelle määrätyn jäsenmaksun mukaan siitä vielä puuttuvan erän, vapautuu yhdistyksen vastaisista jäsenmaksuista. Tällaista jäsentä kutsutaan kantajäseneksi.

5 §

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Eroava jäsen on velvollinen suorittamaan jäsenmaksunsa kulumassa olevalta vuodelta.

Jäsen, joka toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai muuten yhdistystä vahingoittavasti tai jättää jäsenmaksunsa suorittamatta, voidaan erottaa yhdistyksestä. Jäsenen erottamisesta päättää johtokunta, mutta erotetulla on oikeus kirjallisesti valittaa erottamispäätöksestä yhdistyksen kokoukselle 30 päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan.

6 §

Jäsen suorittaa yhdistykselle vuosittain vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun johtokunnan lähemmin määräämänä aikana. Vuosikokous voi määrätä pienemmän jäsenmaksun niille jäsenille, joiden asuinpaikka on määrätyn aluerajan ulkopuolella. Johtokunta voi anomuksesta vapauttaa jäsenen tilapäisesti jäsenmaksuvelvollisuudesta sairauden, asevelvollisuuden suorittamisen tai työttömyyden takia.

7 §

Yhdistys maksaa liitolle liiton syyskokouksen määräämän jäsenmaksun ja lähettää jäsenmaksutilityksensä jäsenluetteloineen sekä toiminta- ja tilikertomuksensa liiton sääntöjen mukaisesti.

Yhdistyksen toimielimet ovat: yhdistyksen kokous ja johtokunta.

9 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat vuosikokous, joka pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous, joka pidetään loka-marraskuussa, johtokunnan lähemmin määräämänä aikana ja paikassa sekä ylimääräisiä kokouksia tarpeen vaatiessa johtokunnan harkinnan mukaan tai kun vähintään 1/3 jäsenistä sitä kirjallisesti nimetyn asian vuoksi johtokunnalta pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava vähintään 7 päivää ennen kokousta jäsenille leviävässä tai paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai ilmoitettava yhdistyksen jäsenille kirjeellisesti tai sähköisillä viestimillä jäsenen ilmoittaessa sähköpostiosoitteensa / muun tunnisteen alueyhdistykselle tai insinööriliitolle. Jos kokouksessa käsitellään yhdistyslain 14 §:ssä mainittuja asioita, on ne kokouskutsussa mainittava.

Asioista, jotka jäsenet haluavat yhdistyksen kokouksiin käsiteltäviksi on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle vähintään neljä viikkoa ennen kokousta.

Äänestys yhdistyksen kokouksessa on avoin, ellei suljettua äänestystä pyydetä. Äänestyksessä ratkaisee yksinkertainen äänten enemmistö, ellei näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 2. Esitetään johtokunnan kertomus edelliseltä toimikaudelta, tilinpäätös ja tilintarkastajan lausunto.
 3. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 4. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä muut kokouksessa tarvittavat toimihenkilöt.
 2. Päätetään johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman sekä tulo- ja menoarvion hyväksymisestä, jäsenmaksujen suuruudesta, huomioon ottaen Insinööriliiton yhdistyksen maksettavaksi määräämän jäsenmaksun ja määrätään toimihenkilöiden palkkiot.
 3. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja, joka samalla toimii yhdistyksen puheenjohtajana ja varapuheenjohtaja sekä johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle.
 4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa.
 5. Valitaan tarpeelliset valio- ja toimikunnat sekä toimihenkilöt.
 6. Valitaan yhdistyksen edustajat liiton kokouksiin.
 7. Käsitellään muut kokoukselle esitetyt asiat.

 

11 §

Yhdistyksen lainmukaisena hallituksena toimii syyskokouksen valitsema johtokunta, jonka puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan vuodeksi kerrallaan sekä 4 jäsentä, jotka valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että joka vuosi eroaa kaksi jäsentä. Ensimmäisenä vuotena määrää erovuoroisuuden arpa.

Johtokunta valitsee vuodeksi kerrallaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu tarpeen vaatiessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja kutsusta. Johtokunta on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja vähintään kolmen (3) läsnäolevan jäsenen osallistuessa päätöksen tekoon. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

12 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä tai toisen heistä ollessa estyneenä hänen sijastaan varapuheenjohtaja taikka johtokunnan valitsemat henkilöt tavalla, joka kullakin kerralla erikseen määrätään.

13 §

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit ja muut taloudenhoitoa koskevat asiakirjat on ennen tammikuun 20 päivää luovutettava tilintarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuksestaan vuosikokoukselle osoitettu lausunto tammikuun loppuun mennessä.

14 §

Yhdistys voi muodostaa rekisteröimättömiä ammattikerhoja.

15 §

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja muutosta puoltaa vähintään 2/3 kokouksen äänimäärästä. Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä tulee olla vähintään yksi kuukausi.

16§

Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä vähintään 3/4 äänten enemmistöllä kahdessa kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi.

Yhdistyksen purkauduttua tai tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Insinööriliitto r.y:lle käytettäväksi insinöörien järjestötoiminnan hyväksi.

17 §

Muissa kohdin noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

26.2.2003